Περιήγηση: Ταξίδια

Υγεία
Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης κατά του πρόωρου ανοίγματος των συνόρων για τουρισμό

Για τους κιν­δύ­νους από το «πρό­ω­ρο» άνοιγ­μα των συνό­ρων για τον του­ρι­σμό προει­δο­ποιεί ο πρό­ε­δρος της Παγκό­σμιας Ιατρι­κής Ένω­σης Φρανκ…

Επικαιρότητα
Ανοίγουν σχολεία, εμπορικά κέντρα, αρχαιολογικοί χώροι, απελευθερώνονται οι μετακινήσεις μεταξύ νομών

Σχο­λεία, εμπο­ρι­κά κέντρα, αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι αλλά και μετα­κι­νή­σεις από νομό σε νομό, φέρ­νει το σημε­ρι­νό, τρί­το στά­διο επι­στρο­φής στη «νέα…