Περιήγηση: Τασούλα Παπαδογιαννάκη

Κοινωνία
Η κακοποίηση του παιδιού, αποτέλεσμα ενός συστήματος που όλα πουλιούνται κι αγοράζονται…

Της Τασού­λας Παπα­δο­γιαν­νά­κη* Η παι­δι­κή προ­στα­σία το τελευ­ταίο διά­στη­μα έχει μπει στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη, δυστυ­χώς εξαι­τί­ας μιας σει­ράς εγκλη­μα­τι­κών γεγονότων…