Περιήγηση: ταύτιση κομμουνισμού-φασισμού

Επικαιρότητα
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» Ο αντικομμουνισμός δεν θα περάσει!

Ανα­κοί­νω­ση για το κατά­πτυ­στο ψήφι­σμα του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου ✔️  Τα κόμ­μα­τα που συμ­με­τέ­χουν στην «Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία» «κατα­δι­κά­ζουν το άθλιο αντικομμουνιστικό…