Περιήγηση: Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός

Επικαιρότητα
Λαϊκές παρεμβάσεις σταμάτησαν τρεις πλειστηριασμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκης

Άλλους τρεις πλει­στη­ρια­σμούς στα­μά­τη­σαν σήμε­ρα με κινη­το­ποι­ή­σεις έγι­ναν σε Αθή­να και Θεσ­σα­λο­νί­κη από σωμα­τεία και φορείς. Συγκε­κρι­μέ­να στην Αθή­να, διαμηνύοντας…