Περιήγηση: Τα χρόνια ανάμεσα

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βιβλιοκριτική του Περικλή Παυλίδη για το βιβλίο «Τα χρόνια ανάμεσα»  (του Βασίλη Τσιράκη)

Γρά­φει ο Περι­κλής Παυ­λί­δης* // Προ­τού παρου­σιά­σω ορι­σμέ­νες σκέ­ψεις ανα­φο­ρι­κά με το ιστο­ρι­κό μυθι­στό­ρη­μα του Βασί­λη  Τσι­ρά­κη, Τα χρό­νια ανάμεσα,…