Περιήγηση: Τα 10 θανάσιμα αμαρτήματα του ΚΚΕ

Ιστορία
Για το αντικομμουνιστικό λιβελογράφημα «Τα 10 θανάσιμα αμαρτήματα του ΚΚΕ»

Την περα­σμέ­νη Κυρια­κή (25/2) κυκλο­φό­ρη­σε με την εφη­με­ρί­δα «Δημο­κρα­τία» ένα — ακό­μη — αντι­κομ­μου­νι­στι­κό λιβε­λο­γρά­φη­μα με τον «βαρύ­γδου­πο» τίτλο «Τα 10 θανά­σι­μα αμαρτήματα…