Περιήγηση: Τεθωρακισμένα

Πολιτική
Την αποστολή 40 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης BMP‑1 στην Ουκρανία ανακοίνωσε το υπ. Άμυνας

Την απο­στο­λή 40 τεθω­ρα­κι­σμέ­νων οχη­μά­των μάχης BMP‑1 στην Ουκρα­νία, ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας, σημα­το­δο­τώ­ντας την ακό­μα πιο επι­κίν­δυ­νη εμπλοκή…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: «Απαράδεκτος» ο Παναγιωτόπουλος, υπεκφεύγει να απαντήσει για τα όπλα στην Ουκρανία

Στην «θέση τους» έβα­λε την κυβέρ­νη­ση και τον υπουρ­γό Άμυ­νας Νίκο Πανα­γιω­τό­που­λο ο γραμ­μα­τέ­ας τηε ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Να συγκληθεί η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την αποστολή τεθωρακισμένων στην Ουκρανία

Να συγκλη­θεί η Επι­τρο­πή Εθνι­κής Άμυ­νας και Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Βου­λής για να υπάρ­ξει ενη­μέ­ρω­ση για την απο­στο­λή τεθω­ρα­κι­σμέ­νων στην…