Περιήγηση: Τεστ Παπ

Σαν Σήμερα
«Τεστ Παπ»

Σαν σήμε­ρα, στις 19 Φλε­βά­ρη του 1962, έφυ­γε από τη ζωή ο παγκο­σμί­ου φήμης Έλλη­νας για­τρός, βιο­λό­γος και ερευ­νη­τής Γεώργιος…