Περιήγηση: Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ «Κων­στα­ντί­νος Βολα­νά­κης: Ο πατέ­ρας της ελλη­νι­κής θαλασ­σο­γρα­φί­ας» στο Ίδρυ­μα Θεο­χα­ρά­κη Εβδο­μή­ντα και πλέ­ον αντι­προ­σω­πευ­τι­κά έργα του κορυ­φαί­ου θαλασσογράφου,…