Περιήγηση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Πολιτική
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ: Ο προληπτικός σχεδιασμός έχει αξία όταν… υλοποιείται

Πριν λίγες μέρες πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε μια από τις πολ­λές εκδη­λώ­σεις με πυρή­να το Τεχνι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Ελλά­δας ‑αντι­κεί­με­νο «οι πολι­τι­κές πρό­λη­ψης, οι…