Περιήγηση: Τεχνολογικός πόλεμος

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Κυβέρνηση ΗΠΑ: Απαγορεύουν στους υπαλλήλους τους την χρήση του TikTok

Στο πλαί­σιο των σφο­δρών ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών για την πρω­το­κα­θε­δρία στο διε­θνές καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα βρί­σκε­ται σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη ο τεχνο­λο­γι­κός πόλεμος…