Περιήγηση: ΤΕ Κεφαλονιάς-Ιθάκης ΚΚΕ

Κοινωνία
Κεφαλονιά: Το ΚΚΕ για την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη και την στάση της κυβέρνησης

Τη στά­ση της υπουρ­γού Παι­δεί­ας, Νίκης Κερα­μέ­ως, η οποία δεν έδω­σε ουσια­στι­κή απά­ντη­ση στα προ­βλή­μα­τα της Ιακω­βα­τεί­ου Βιβλιο­θή­κης, καυ­τη­ριά­ζει με…