Περιήγηση: ΤΕ Πανεπιστημίων–Έρευνας της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Απαράδεκτη η αναγόρευση του Ρόμπερτ Μενέντεζ σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Απα­ρά­δε­κτη χαρα­κτη­ρί­ζει η ΤΕ Πανε­πι­στη­μί­ων – Έρευ­νας της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ την από­φα­ση του τμή­μα­τος Πολι­τι­κής Επι­στή­μης και Δημόσιας…