Περιήγηση: ΤΕ Πιερίας ΚΚΕ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Τι δεν είπε ο Κ. Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην Πιερία

Ανα­κοί­νω­ση της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Πιε­ρί­ας του ΚΚΕ για την επί­σκε­ψη του πρω­θυ­πουρ­γού Κυριά­κου Μητσο­τά­κη στην περιο­χή. Ανα­λυ­τι­κά: «Η εξι­δα­νι­κευ­μέ­νη εικόνα…

Επικαιρότητα
Πιερία: Μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στις δομές Υγείας

Στο έλε­ος των μεγά­λων ελλεί­ψε­ων σε ιατρι­κό και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό βρί­σκε­ται το Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Κατε­ρί­νης, συνο­λι­κά όλες οι δομές Υγείας…

Ανακοινώσεις
ΤΕ Πιερίας ΚΚΕ: Ανακοίνωση με αφορμή τον τραγικό θάνατο της 55χρονης παιδιάτρου στην Σκοτίνα

Σε ανα­κοί­νω­σή της, η ΤΕ Πιε­ρί­ας του ΚΚΕ με αφορ­μή το τρα­γι­κό περι­στα­τι­κό του θανά­του της 55χρονης παι­διά­τρου στην Σκο­τί­να Πιερίας,…