Περιήγηση: Τζάκι

Απόψεις
Τα τζάκια ρε!

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Λυσ­σά­ξα­τε με τα τζά­κια. Χωθή­κα­τε στα… χαρα­κώ­μα­τα. Άκου το τζά­κι καρ­κι­νο­γό­νο. Όργα­νο του διε­θνούς καπι­τα­λι­σμού η…

Απόψεις
Μπροστά στην ξυλόσομπα…

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Χει­μώ­νας 83–84. Βελι­γρά­δι ενιαί­ας Γιου­γκο­σλα­βί­ας. Στο οδό­στρω­μα της 29ης Νοεμ­βρί­ου και το χιό­νι στο πεζο­δρό­μιο ξεπερ­νά το…