Περιήγηση: Τζαβαλάς Καρούσος

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 3 Ιανουαρίου 1969 πεθαίνει ο κομμουνιστής ηθοποιός Τζαβαλάς Καρούσος

Σαν σήμε­ρα 3 Ιανουα­ρί­ου 1969 «πεθαί­νει στο Παρί­σι ο κομ­μου­νι­στής καλ­λι­τέ­χνης Τζα­βα­λάς Καρού­σος, του οποί­ου η θεα­τρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα υπήρ­ξε συνυφασμένη…