Περιήγηση: Τζιμ Γουότσον

Διεθνή
Καναδάς: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Οττάβα εξαιτίας διαδηλώσεων

Ο δήμαρ­χος της Οττά­βα Τζιμ Γουό­τσον κήρυ­ξε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης για την αντι­με­τώ­πι­ση του απο­κλει­σμού της κανα­δι­κής πρω­τεύ­ου­σας από διαμαρτυρόμενους…