Περιήγηση: Τζιν

Ματιές στην Επικαιρότητα
Οι Κύπριοι καθηγητές παίρνουν μεζούρα για να μετράνε μήκος φούστας και στενότητα παντελονιού!!!

Οι επι­κε­φα­λής της εκπαί­δευ­σης στην Κύπρο (Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και εκπαι­δευ­τι­κές οργα­νώ­νεις) απο­φά­σι­σαν να επι­βά­λουν «κόσμια» εμφά­νι­ση σε μαθη­τές και μαθήτριες…