Περιήγηση: Τζιτζικώστας Απόστολος

Ανακοινώσεις
Κεντρική Μακεδονία: Πιστή στην αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική η διοίκηση Τζιτζικώστα

H «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας για τον ετή­σιο απο­λο­γι­σμό της περι­φε­ρεια­κής αρχής. «Οι εκλεγ­μέ­νοι περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι με τη “Λαϊ­κή Συσπείρωση”…

Επικαιρότητα
Παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης: Η θέση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κ. Μακεδονίας για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Από κοι­νού με τους περι­φε­ρεια­κούς συμ­βού­λους της Χρυ­σής Αυγής, η Διοί­κη­ση της Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας συζή­τη­σε και συνα­πο­φά­σι­σε για το…

Ανακοινώσεις
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Επιχείρηση φίμωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου καταγγέλλει η «Λαϊκή Συσπείρωση»

Μία ώρα πριν ξεκι­νή­σει η συνε­δρί­α­ση του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας (σήμε­ρα στις 12.00), με θέμα τη συζή­τη­ση για τον…

Επικαιρότητα
Απαράδεκτο σεξιστικό σχόλιο του Απ. Τζιτζικώστα — Εκ των υστέρων ζήτησε συγγνώμη

Συγ­γνώ­μη ζήτη­σε μέσω του λογα­ρια­σμού του στο Twitter ο περι­φε­ρειάρ­χης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας Από­στο­λος Τζι­τζι­κώ­στας, έπει­τα από τον σάλο που ξεσήκωσε…

Πολιτική
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Η φτώχεια και η εξαθλίωση των λαϊκών στρωμάτων στον πυρήνα της πολιτικής Τζιτζικώστα

Στις περιο­δεί­ες του περι­φε­ρειάρ­χη Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας (ΚΜ), Απ. Τζι­τζι­κώ­στα, όπου δια­φη­μί­ζει την «ευαι­σθη­σία» της διοί­κη­σης απέ­να­ντι στους «ευά­λω­τους και αδύ­να­μους συμπολίτες…

Πολιτική
Τζιτζικώστας και Γιαννούλης μετατρέπουν τη Θεσσαλονίκη και την Κ. Μακεδονία σε ορμητήριο ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ

«ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, Τζι­τζι­κώ­στας και Γιαν­νού­λης, μετα­τρέ­πουν τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και την Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σε ορμη­τή­ριο ΝΑΤΟ — ΗΠΑ — ΕΕ…