Περιήγηση: Τζουζέπε Βέρντι

Εκδηλώσεις
Εθνική Λυρική Σκηνή: 1.500 δωρεάν θέσεις για ανέργους στη γενική δοκιμή της όπερας του Τζουζέπε Βέρντι «Τραβιάτα»

Η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή θα δια­θέ­σει 1.500 δωρε­άν θέσεις για ανέρ­γους στη γενι­κή δοκι­μή της όπε­ρας του Τζου­ζέ­πε Βέρ­ντι «Τρα­βιά­τα»…

Μουσική
Τζουζέπε Βέρντι

Στις 10 Οκτω­βρί­ου 1813 γεν­νιέ­ται ο Τζου­ζέ­πε Βέρ­ντι. Ιτα­λός συν­θέ­της όπε­ρας, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους του 19ου αιώ­να. Σε πολύ μικρή…