Περιήγηση: Τζουζέπε Κόντε

Διεθνή
Ιταλία: «Κλείδωσε η κυβέρνηση Λέγκα — Πέντε Αστέρων» με στήριξη από την άκρα δεξιά

Η κυβερ­νη­τι­κή συνερ­γα­σία της Λέγκα με τα Πέντε Αστέ­ρια «έχει κλει­δώ­σει», όπως μετα­δί­δουν όλα τα ιτα­λι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης. Σύμ­φω­να με τις μέχρι τώρα πληροφορίες,…