Περιήγηση: Τηλεοπτικές σειρές

Απόψεις
Η παραλογοτεχνία στα ΜΜΕ

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Κεί­με­να αμφι­βό­λου ποιό­τη­τας, ευτε­λούς αξί­ας, χαμη­λού επι­πέ­δου, προ­ϊ­ό­ντα μιας ακμά­ζου­σας παρα­λο­γο­τε­χνί­ας, εισβάλ­λουν στα σπί­τια μας από τα…