Περιήγηση: τηλεοπτικό πραξικόπημα

Εκδηλώσεις
Έκθεση Φωτογραφίας για την ολοκλήρωση 14 χρόνων από το «τηλεοπτικό» πραξικόπημα της Βενεζουέλας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έκθε­ση Φωτο­γρα­φί­ας για την ολο­κλή­ρω­ση 14 χρό­νων από το «τηλε­ο­πτι­κό» πρα­ξι­κό­πη­μα της Βενε­ζου­έ­λας Πρε­σβεία της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της…