Περιήγηση: Τιμολόγια ΔΕΗ

Πολιτική
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για τη ΔΕΗ | ΚΚΕ: Προωθείται η στρατηγική του κεφαλαίου με θύματα τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές

Οι ταξι­κές συν­δι­κα­λι­στι­κές δυνά­μεις στο χώρο της Ενέρ­γειας δίνουν αυτό το διά­στη­μα δυνα­μι­κό «παρών», πρω­το­στα­τώ­ντας στην ενη­μέ­ρω­ση των εργα­ζο­μέ­νων και…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Κινητοποίηση Τρίτη 3‑Σεπ ενάντια στις αυξήσεις τιμολογίων της ΔΕΗ και τις διακοπές ρευματοδότησης

Μαζι­κή παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας την Τρί­τη 3 Σεπτέμ­βρη στις 8 π.μ. στα γρα­φεία της ΔΕΗ στην Αθή­να (Χαλ­κο­κον­δύ­λη 30) διορ­γα­νώ­νει το…

Ανακοινώσεις
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΔΕΗ: Εφιαλτικός ο λογαριασμός της «απελευθέρωσης» για τα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους του κλάδου

«Εφιαλ­τι­κός ο λογα­ρια­σμός της “απε­λευ­θέ­ρω­σης” για τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα και τους εργα­ζό­με­νους του κλά­δου», τονί­ζει η «Αγω­νι­στι­κή Συνερ­γα­σί­ας» ΔΕΗ, με…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Οι πολλαπλές αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ έρχονται να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη λαϊκή κατανάλωση

«Οι πολ­λα­πλές αυξή­σεις στα τιμο­λό­για της ΔΕΗ, που σήμε­ρα έρχο­νται με αφορ­μή την λεγό­με­νη “εξυ­γί­αν­ση της ΔΕΗ” έρχο­νται να επιβαρύνουν…