Περιήγηση: Τμήμα Παιδείας & Έρευνας ΚΕ ΚΚΕ

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βιβλιοπαρουσίαση ΚΚΕ: Σκέψεις και προβληματισμοί για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας και τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο

Η έκδο­ση περι­λαμ­βά­νει το σύνο­λο των υλι­κών της ημε­ρί­δας που διορ­γά­νω­σε το Τμή­μα Παι­δεί­ας και Έρευ­νας της ΚΕ του ΚΚΕ.…

Παιδεία
ΚΚΕ: Ημερίδα για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας και τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο

«Σκέ­ψεις και προ­βλη­μα­τι­σμοί για τις κατευ­θύν­σεις διδα­σκα­λί­ας και τα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών στο σχο­λείο» είναι ο τίτλος της ημε­ρί­δας που διοργανώνει…