Περιήγηση: Τμήμα Παιδείας και Έρευνας ΚΕ ΚΚΕ

Παιδεία
Ημερίδα της ΚΕ του ΚΚΕ με θέμα «Σκέψεις και προβληματισμοί για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας & τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο»

Ημε­ρί­δα με θέμα: «Σκέ­ψεις και προ­βλη­μα­τι­σμοί για τις κατευ­θύν­σεις διδα­σκα­λί­ας & τα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών στο σχο­λείο» Μια ενδια­φέ­ρου­σα ημε­ρί­δα, διοργάνωσε…