Περιήγηση: Τοιχογραφίες

Εικαστικές Τέχνες
Ο καλλιτέχνης δρόμου Fábio Gomes Trindade μετατρέπει τα δέντρα σε ανθρώπινα πρόσωπα

Ο Βρα­ζι­λιά­νος καλ­λι­τέ­χνης δρό­μου Fábio Gomes Trindade αξιο­ποιεί (ανθι­σμέ­να συνή­θως)  δέντρα ως «φυσι­κά μαλ­λιά» για να ολο­κλη­ρώ­σει πορ­τρέ­τα κορι­τσιών και…

Διεθνή
Τοιχογραφίες και καλλιτεχνικές δραστηριότητες συνέβαλαν στην οικοδόμηση μίας κοινότητας στην Αβάνα

Η μετα­τρο­πή ερει­πω­μέ­νων εσω­τε­ρι­κών τοί­χων σε έργα τέχνης βοή­θη­σε στην οικο­δό­μη­ση μιας κοι­νό­τη­τας στο Λου­γιά­νο, μια από τις παλαιό­τε­ρες γειτονιές…

Εικαστικές Τέχνες
Σικέιρος, κομμουνιστής καλλιτέχνης — Τοιχογράφος της ζωής και του αγώνα

Ντα­βίντ Αλφά­ρο Σικέι­ρος (1898 — 1974). Ενας μεγά­λος καλ­λι­τέ­χνης του 20ού αιώ­να, ένας κορυ­φαί­ος τοι­χο­γρά­φος. Ανή­κει στη «μεγά­λη τριά­δα» των Μεξι­κα­νών τοιχογράφων.…