Περιήγηση: Τομεακή Επιτροπή Λέσβου του ΚΚΕ

Επικαιρότητα
ΤΕ Λέσβου του ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με την πολιτική που ακολουθεί στο προσφυγικό δημιουργεί έκρυθμη κατάσταση στο νησί

Την πολι­τι­κή που ακο­λου­θεί η κυβέρ­νη­ση που δημιουρ­γεί την έκρυθ­μη κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στη Λέσβο, καταγ­γέλ­λει η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Λέσβου…