Περιήγηση: Τουαλέτες

Υγεία
Ευεργέτες

Την ανα­καί­νι­ση στις τουα­λέ­τες των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων της Αττι­κής και την αγο­ρά κλι­νο­σκε­πα­σμά­των αφο­ρά το «μνη­μό­νιο χορη­γί­ας» που υπο­γρά­φη­κε μεταξύ…