Περιήγηση: τουρισμός

Απόψεις
Ο  “Όττο” στην Ελλάδα: ευρηματικές αφηγήσεις για τη “φιλόξενη” χώρα της ανάκαμψης

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Η νέα (καλο­και­ρι­νή 2022) καμπά­νια του Ελλη­νι­κού Οργανισμού…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης σε εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους στον Τουρισμό

Κάλε­σμα αγω­νι­στι­κής συμπό­ρευ­σης απευ­θύ­νει το ΚΚΕ σε όλες και όλους τους εργα­ζό­με­νους στον Του­ρι­σμό, στους μικρούς επαγ­γελ­μα­τί­ες και τους φτωχούς…

Επικαιρότητα
Παραδοχή Αδ. Γεωργιάδη: Ο Κ. Μητσοτάκης έλεγε ψέματα για vα προσελκύσει τουρίστες!

Το… «δικαί­ω­μα» του πρω­θυ­πουρ­γού Κ. Μητσο­τά­κη να ψεύ­δε­ται υπε­ρα­σπί­στη­κε (!!!), ούτε λίγο ούτε πολύ, ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων Άδωνις…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Κι όμως δεν είναι «τρολιά»… Είναι η διαφημιστική καμπάνια της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τον εμβολιασμό (ΦΩΤΟ)

Ανα­γνώ­στης του 902.gr, μας έστει­λε την αφί­σα που βλέ­πε­τε παρα­πά­νω. Αρχι­κά θεω­ρή­σα­με ότι ήταν δημιούρ­γη­μα ενός γρα­φί­στα με μπό­λι­κο χιούμορ,…

Πολιτική
ΚΚΕ: Το άνοιγμα του τουρισμού επιχειρείται με «πρωτόκολλα» που επιβάλλουν οι μεταφορικές και τουριστικές εταιρίες

Για μια ακό­μη χρο­νιά το άνοιγ­μα του του­ρι­σμού επι­χει­ρεί­ται με βάση τα “πρω­τό­κολ­λα” που επι­βάλ­λουν οι μετα­φο­ρι­κές και του­ρι­στι­κές εταιρίες,…