Περιήγηση: Τουρκία

Επικαιρότητα
ΗΠΑ: «Σφυρίζουν» αδιάφορα ενώ η Άγκυρα εκτοξεύει νέες απειλές κατά της Ελλάδας

Με μία ακό­μη χλια­ρή ανα­κοί­νω­ση, που ουσια­στι­κά τρο­φο­δο­τεί την τουρ­κι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα, τοπο­θε­τή­θη­κε το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ στις νέες ανοι­χτές απει­λές του…

Διεθνή
Τουρκία: Άγριο ξύλο στην αίθουσα του κοινοβουλίου — Βουλευτής της αντιπολίτευσης νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Ένας Τούρ­κος βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος της αντι­πο­λί­τευ­σης Iyi Parti (το “Καλό Κόμ­μα”), ο Χου­σεϊν Ος μετα­φέρ­θη­κε εσπευ­σμέ­να στο νοσο­κο­μείο και…

Επικαιρότητα
Τουρκία: Προαναγγέλλει νέες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Νέες γεω­τρή­σεις στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο ξεκι­νά η Τουρ­κία, συνε­χί­ζο­ντας την κλι­μά­κω­ση της έντα­σης, στον από­η­χο της συμ­φω­νί­ας Ελλά­δας-Αιγύ­πτου για τον…

Διεθνή
ΚΚ Τουρκίας: Καταδικάζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της κυβέρνησης εναντίον γειτονικών χωρών

Σε ανα­κοί­νω­σή του το ΚΚ Τουρ­κί­ας (ΤΚΡ) κατα­δι­κά­ζει τις στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης σε εδά­φη άλλων χωρών, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι…

Επικαιρότητα
Έκτακτο: Μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης (ΒΙΝΤΕΟ)

Μία έκρη­ξη που έγι­νε σε έναν πολυ­σύ­χνα­στο πεζό­δρο­μο στην κεντρι­κή περιο­χή της πλα­τεί­ας Ταξίμ στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, προ­κά­λε­σε τον τραυ­μα­τι­σμό πολλών…

Επικαιρότητα
Ταγίπ Ερντογάν: Κατηγορεί ξανά την Ελλάδα για «υπόθαλψη τρομοκρατών»

Με νέες κατη­γο­ρί­ες περί «υπό­θαλ­ψης τρο­μο­κρα­τών», ο Τούρ­κος Πρό­ε­δρος επι­χει­ρεί να δια­τη­ρή­σει ανοι­χτά όλα τα θέμα­τα στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, βάλ­λο­ντας παράλληλα…