Περιήγηση: Τουρκία

Διεθνή
Τουρκία: Ανέβαλε επ’ αόριστον προγραμματισμένη συνάντηση με τη Σουηδία και τη Φινλανδία για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ

Η Τουρ­κία ανέ­βα­λε επ’ αόρι­στον μια συνά­ντη­ση που είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί για τις αρχές Φεβρουα­ρί­ου με τη Σου­η­δία και τη Φινλανδία…

Διεθνή
Τουρκία: Ισόβια κάθειρξη στον Οσμάν Καβαλά επέβαλλε το Εφετείο της Κωνσταντινούπολης

Εφε­τείο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης επι­κύ­ρω­σε σήμε­ρα την κατα­δί­κη, σε ισό­βια δεσμά, του Οσμάν Καβα­λά, ο οποί­ος κατη­γο­ρή­θη­κε για από­πει­ρα ανα­τρο­πής της…

Διεθνή
Κωνσταντινούπολη: Μεγάλη διαδήλωση ενάντια στην καταδίκη του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου

Δεκά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν σήμε­ρα στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, παρου­σία όλων των ηγε­τών της τουρ­κι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης, για να εκφρά­σουν τη στή­ρι­ξή τους…