Περιήγηση: ΤΟ Ανατολικών Συνοικιών ΚΝΕ

Επικαιρότητα
ΒΥΡΩΝΑΣ: Συναυλία αλληλεγγύης από την ΚΝΕ για να μην απελαθεί οικογένεια από το Ιράκ

Συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης διορ­γά­νω­σε σήμε­ρα το βρά­δυ στην πλα­τεία Ταπη­τουρ­γεί­ου στον Βύρω­να η ΤΟ Ανα­το­λι­κών Συνοι­κιών της ΚΝΕ για να μην απελαθούν…