Περιήγηση: ΤΟ ΒΗΜΑ

Κοινωνία
Το δημοσίευμα του ΒΗΜΑΤΟΣ και η απάντηση του «Χαμόγελου του παιδιού»

Απα­ντή­σεις σχε­τι­κά με την οικο­νο­μι­κή δια­χεί­ρι­ση του οργα­νι­σμού δημο­σιο­ποί­η­σε το Χαμό­γε­λο του Παι­διού, στις οποί­ες μετα­ξύ άλλων υπο­στη­ρί­ζε­ται ότι «επι­διώ­κε­ται…

Πολιτική
Δημ. Κουτσούμπας στο “ΒΗΜΑ”: Άμεσο όφελος για το λαό μπορεί να υπάρξει με ένα ισχυρό, μεγάλο ΚΚΕ

Συνέ­ντευ­ξη στην εφη­με­ρί­δα «Το Βήμα» και τον δημο­σιο­γρά­φο Λ. Σταυ­ρό­που­λο παρα­χώ­ρη­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας. Ολόκληρη…