Περιήγηση: ΤΟ Κατασκευών Κ. Μακεδονίας ΚΚΕ

Κοινωνία
Μετρό Θεσσαλονίκης: Καταγγελία για απαράδεκτες συνθήκες εργασίας στο «σταθμό Βενιζέλου»

Τις τερά­στιες ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης, της «Αττι­κό Μετρό» και της ανα­δό­χου εται­ρεί­ας για την επι­δεί­νω­ση των συν­θη­κών εργα­σί­ας στο εργοτάξιο…