Περιήγηση: Το Κουμπί

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Με αφορμή «Το Κουμπί» — Μια συλλογή διηγημάτων της Τασούλας Τσιλιμένη

 Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Η Τασού­λα Τσι­λι­μέ­νη είναι καθη­γή­τρια στο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λί­ας, στο οποίο διδά­σκει θέμα­τα παι­δι­κής-εφη­βι­κής λογο­τε­χνί­ας, αφή­γη­ση και μυθοπλασία-δημιουργική…