Περιήγηση: ΤΟ Μεταφορών Αττικής ΚΚΕ

Επικαιρότητα
ΤΟ Μεταφορών Αττικής ΚΚΕ: Ανακοίνωση-κάλεσμα προς τους εργαζόμενους στα αεροδρόμια της χώρας

Σε ανα­κοί­νω­σή της προς τους εργα­ζό­με­νους στα αερο­δρό­μια της χώρας για την κατά­στα­ση στον κλά­δο, η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Μετα­φο­ρών Αττι­κής του…