Περιήγηση: Το οδοιπορικό ενός κωμωδού

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Αναμνήσεις, νοσταλγίες και γνώση μέσα από το θαυμάσιο και ενδιαφέρον βιβλίο: Το οδοιπορικό ενός κωμωδού

Παρου­σιά­ζει ο Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης* // Ανα­μνή­σεις, νοσταλ­γί­ες και γνώ­ση μέσα από το θαυ­μά­σιο και ενδια­φέ­ρον βιβλίο: Το οδοι­πο­ρι­κό ενός…