Περιήγηση: Το παρελθόν κρατά πολύ

Βιβλιοπαρουσιάσεις
«Το παρελθόν κρατά πολύ» παρουσιάστηκε στην Αθήνα

Το «ταξί­δι» παρου­σί­α­σης του νέου βιβλί­ου του Βεροιώ­τη δημο­σιο­γρά­φου-συγ­γρα­φέα Αλέ­κου Χατζη­κώ­στα (συνερ­γά­τη του περιο­δι­κού μας)  συνε­χί­στη­κε με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου…

Εκδηλώσεις
Παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Χατζηκώστα «Το παρελθόν κρατά πολύ» στην Αθήνα

Το «ταξί­δι» παρου­σί­α­σης του νέου βιβλί­ου του Βεροιώ­τη δημο­σιο­γρά­φου-συγ­γρα­φέα Αλέ­κου Χατζη­κώ­στα συνε­χί­ζε­ται στην Αθή­να. Οι εκδό­σεις «Εντύ­ποις» και το περιοδικό…