Περιήγηση: Το χέρι του Θεού

Σαν Σήμερα
«Tο χέρι του Θεού»

Το πιο πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νο ίσως «ψεύ­τι­κο» γκολ στην ιστο­ρία του ποδο­σφαί­ρου. Στον κρί­σι­μο αγώ­να Αργε­ντι­νής-Αγγλί­ας, στα πλαί­σια του Παγκό­σμιου Κυπέλ­λου ποδοσφαίρου…