Περιήγηση: Τράπεζας Πειραιώς

Επικαιρότητα
Ο Κώστας Πελετίδης κοντά στους απεργούς της Τράπεζας Πειραιώς

Ο δήμαρ­χος Πατρέ­ων, Κώστας Πελε­τί­δης, συνα­ντή­θη­κε με τους απερ­γούς υπαλ­λή­λους της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς, που βρί­σκο­νται συγκε­ντρω­μέ­νοι έξω από το υποκατάστημα,…