Περιήγηση: Τρίτη δόση εμβολίου Covid-19

Επικαιρότητα
Το απόγευμα οι ανακοινώσεις για την τρίτη δόση — Το πιθανότερο πως θα ανοίξει στους 4 μήνες για όλους

Το από­γευ­μα ανα­μέ­νε­ται να γίνουν οι ανα­κοι­νώ­σεις που θα αφο­ρούν στην ανα­μνη­στι­κή δόση του εμβο­λί­ου ενά­ντια στον κορω­νο­ϊό, όπως έκανε…

Προτεινόμενο
Από σήμερα τα ραντεβού για την 3η δόση για όσους έχουν συμπληρώσει 5,5 μήνες από τη δεύτερη

Σήμε­ρα το βρά­δυ ανοί­γει η πλατ­φόρ­μα στο emvolio.gov.gr, έγκαι­ρου προ­γραμ­μα­τι­σμού ραντε­βού για την ανα­μνη­στι­κή δόση του εμβο­λί­ου κατά της covid-19…

Επικαιρότητα
Σήμερα οι ανακοινώσεις για τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης εμβολίου κατά της Covid-19

Sήμε­ρα ανα­μέ­νε­ται να υπάρ­ξουν περαι­τέ­ρω ανα­κοι­νώ­σεις για την χορή­γη­ση ανα­μνη­στι­κής δόσης εμβο­λί­ου κατά της covid-19 σε ομά­δες πλη­θυ­σμού υψη­λού κινδύνου…

Προτεινόμενο
Β. Παπαευαγγέλου: Το σκεπτικό της απόφασης για τη χορήγηση τρίτης δόσης του εμβολίου για τον covid-19

Προ­χω­ρά η δια­δι­κα­σία προ­τε­ραιο­ποί­η­σης των ομά­δων υψη­λού κιν­δύ­νου για νόση­ση από covid-19 που θα λάβουν την ανα­μνη­στι­κή δόση εμβο­λί­ου. Έχουν…