Περιήγηση: Τρίτη ηλικία

Επιστήμη
Έρευνα: Η μοναξιά των ηλικιωμένων αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας ιδίως εν μέσω πανδημίας

Υπάρ­χει σαφής συσχέ­τι­ση ανά­με­σα στη μονα­ξιά και στον κίν­δυ­νο άνοιας, δεί­χνει μια νέα αμε­ρι­κα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να. Οι άνθρω­ποι κάτω των…