Περιήγηση: Τρίτη 23 Ιανουαρίου

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τρίτη 23 Ιανουαρίου

 ΜΟΥΣΙΚΗ Μου­σι­κές οικο­γέ­νειες στην Τεχνό­πο­λη Ο Οργα­νι­σμός Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας του Δήμου Αθη­ναί­ων παρου­σιά­ζει τη Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα Δήμου Αθηναίων…