Περιήγηση: Τρίτη 7 Μαΐου

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τρίτη 7 Μαΐου

«Αλε­ξάν­δρα Αθα­να­σιά­δη. Έργα πέρα από τις γρα­φές του Καβά­φη» Διορ­γά­νω­ση: Γεν­νά­δειος Βιβλιο­θή­κη, Αμε­ρι­κα­νι­κή Σχο­λή Κλα­σι­κών Σπου­δών στην Αθή­να, Δίκτυο Πολιτισμού…