Περιήγηση: ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Επικαιρότητα
Αποκλειστικό δημοσίευμα: Με σοβαρά κενά η πυρασφάλεια στα βαγόνια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ — «HELLENIC TRAIN»!

Χωρίς να υπάρ­χει πιστο­ποι­η­μέ­νο και δοκι­μα­σμέ­νο σύστη­μα πυρα­σφά­λειας για την προ­στα­σία των επι­βα­τών, κάνουν δρο­μο­λό­για οι αμα­ξο­στοι­χί­ες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ -…

Πολιτική
Βαρουφάκης 2015: «Απολύτως απαραίτητη η είσοδος ιδιωτών στον ΟΣΕ» — Βαρουφάκης 2023: «Διατήρηση του δημόσιου ΟΣΕ»

Ο «μάγος» Γιά­νης Βαρου­φά­κης… Την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση «δεί­χνει» μονο­με­ρώς ως αιτία της κατά­στα­σης του σιδη­ρο­δρό­μου και ‑κατά συνέ­πεια- της τρα­γω­δί­ας της…

Επικαιρότητα
Τσουνάμι οργής για το έγκλημα στα Τέμπη: Χιλιάδες νέοι στην κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας (ΦΩΤΟ-VIDEO)

Ένα απέ­ρα­ντο ποτά­μι νεα­νι­κής οργής σχη­μα­τί­στη­κε από φοι­τη­τές και μαθη­τές που δια­δή­λω­σαν στο κέντρο της Αθή­νας για το έγκλη­μα στα…

Απόψεις
Οι «σταθμάρχες»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Θρή­νος. Ανεί­πω­τη θλί­ψη και αμέ­τρη­τα «για­τί». Μα, πάνω απ’ όλα, οργή που ξεχει­λί­ζει. Οργή και θυμός για…

Επικαιρότητα
Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη — ΕΙΝΑΙ ΈΓΚΛΗΜΑ: Κινητοποίηση στις 6 μ.μ. στην Hellenic Train και πορεία στην Βουλή

Κινη­το­ποί­η­ση οργα­νώ­νε­ται με πρω­το­βου­λία του Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά σήμε­ρα Πέμ­πτη 2 Μάρ­τη στις 6 το από­γευ­μα, έξω από τα γρα­φεία της Hellenic…