Περιήγηση: Τραμπ

Διεθνή
Κομμουνιστικό Κόμμα Ισραήλ: Καταγγέλει την επιθετικότητα Τραμπ-Νετανιάχου απέναντι στην Συρία

Την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα των κυβερ­νή­σε­ων ΗΠΑ και Ισρα­ήλ απέ­να­ντι στην Συρία και ευρύ­τε­ρα στη Μέση Ανα­το­λή κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­ση που…

Διεθνή
Προκλητικός ο Χένρι Κίσινγκερ: «Πειρασμός» ένα προληπτικό πυρηνικό χτύπημα ενάντια στη Βόρεια Κορέα!

Ως «ισχυ­ρό πει­ρα­σμό» βλέ­πει την πιθα­νό­τη­τα ενός προ­λη­πτι­κού πυρη­νι­κού χτυ­πή­μα­τος των ΗΠΑ ενά­ντια στη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Κορέ­ας ο γνωστός…

Διεθνή
Ισραηλινοί και παλαιστίνιοι κομμουνιστές καταδικάζουν την προκλητική απόφαση Τραμπ για την Ιερουσαλήμ

Επι­μέ­λεια: Νίκος Μότ­τας // Την προ­κλη­τι­κή από­φα­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης να ανα­γνω­ρί­σει την Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σα του κρά­τους του Ισρα­ήλ καταγ­γέλ­λουν με…

Διεθνή
Έτσι κι αλλιώς

Σχο­λιά­ζει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Ο δυτι­κός “δημο­κρα­τι­κός” κόσμος γιορ­τά­ζει σήμε­ρα μια “Ημέ­ρα Δημο­κρα­τί­ας”. Γιορ­τά­ζει για το τεί­χος που έπε­σε, για…