Περιήγηση: Τραπεζοϋπάλληλοι

Ατέχνως
Τραπεζοϋπάλληλοι: Καμία απόλυση — Καμία απόσχιση

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ Συνά­δελ­φοι,   συνα­δέλ­φισ­σες Χαι­ρε­τί­ζου­με τους εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νους που συμ­με­τεί­χαν στη σημε­ρι­νή  απερ­γία στην Τρά­πε­ζα Πει­ραιώς κόντρα στα σχέ­δια της…