Περιήγηση: Τροπολογία ΚΚΕ

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ στο πλευρό των καλλιτεχνών: Τροπολογία στη Βουλή για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους

Τρο­πο­λο­γία του ΚΚΕ για την ανα­γνώ­ρι­ση και κατο­χύ­ρω­ση δικαιω­μά­των των καλ­λι­τε­χνών κατα­τέ­θη­κε στη Βου­λή στο νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας που…