Περιήγηση: Τροπολογίες

Πολιτική
ΚΚΕ: Τροπολογίες στη Βουλή για τις άδειες και τα επιδόματα μητρότητας

Δύο τρο­πο­λο­γί­ες στο Σχέ­διο Νόμου του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών «Ρυθ­μί­σεις για την εξα­γο­ρά κατε­χο­μέ­νων ακι­νή­των της ιδιω­τι­κής περιου­σί­ας του Δημο­σί­ου, ακινήτων…